Aureus Fera White Paw Buffalo of Omkara


Brown Tabby Blotched / White
(MCO n09 22).
Fecha de nacimiento 03/01/2015.

3 years / 3 años

2 years / 2 años

2 years / 2 años

1 año y 4 meses / 1 year and 4 months

1 año y 1 mes / 1 year and 1 month

1 año y 1 mes / 1 year and 1 month

1 año / 1 year

11 meses / 11 months

11 meses / 11 months

8 meses / 8 months

8 meses / 8 months

8 meses / 8 months

4 meses / 4 months

2 meses / 2 months

2 meses / 2 months

7 weeks / 7 semanas

5 weeks / 5 semanas

1 month / 1 mes

14 days / 14 dias

14 days / 14 dias

4 days / 4 dias